Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimizden Haberler

2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına Davet

S.S 53/ 8 PAZAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

             Kooperatifimizin 2022 yılı OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI  10 Haziran   2023 Cumartesi  günü saat 10.00 da Koca Köprü Köyü Doğuş Çay Fabrikası yanında bulunan Kooperatifimize ait Düğün Salonumuzda yapılacaktır

                    Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ikincisi çoğunluk aranmaksızın 26 Haziran  2023 Pazartesi  günü yine aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem Maddeleri Ektedir.  

                   Ortaklarımızın kimliklerini yanlarına alarak ilan edilen gün ve saatte toplantı salonunda hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 

BAŞKAN                       BAŞKAN YARD.       YÖN. KUR. ÜYESİ

                     Metin KILIÇ                      Hasan BANKO                Özcan YAZICI

                                      

G  Ü  N  D  E  M

 

 1.  Açılış ve yoklama.
 1.  Divan heyetinin teşekkülü.
 1.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 1. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço Kar Zarar Cetvelinin okunması, müzakereye açılması ve ibrası
 1. 2023 yılı Hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Programının okunması, uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2023 yılı Tahmini kadro ve bütçenin okunması ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2022  iş yılı karının yedek akçeler, fonlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan kısmının   ortaklara kooperatifte yapmış oldukları alış-veriş oranlarına göre sermaye borcu olmayanlara  nakden dağıtılması , sermaye borcu olanların  sermayelerine aktarılması  için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi..
 1. Ortaklarımıza 2023-2024 üretim yıllarında kullandırılmak üzere 50.000.000 ( elli milyon ) TL ye kadar gübre kredisi ile 20.000.000 ( yirmi milyon ) TL ye kadar nakdi kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 1. 2023-2024 üretim yıllarında kullandırılmak üzere T.C. Ziraat Bankası veya diğer bankalardan gübre alınacak fabrikalara ve firmalara gerektiğinde verilmek üzere  40.000.000.TL (Kırk   Milyon Türk Lirası )  teminat mektubu alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 1. Alınacak nakdi ve aynı kredilere gerektiğinde teminat için kooperatif gayri menkullerinin T.C Ziraat Bankasına , diğer bankalara veya gübre fabrika ve firmalara 110.000.000 ( Yüz On  Milyon ) TL ye tapuya kayıtlı her türlü gayri menkulümüzün  ipotek verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 1. Kooperatifimizin ortaklarından olan her türlü alacağının ortaklarımızın yaş çay bedelleri ya da zirai devlet destekli gelir alacağı olarak veya her ne ad altında olursa olsun   Çay-Kur ve diğer özel çay fabrikalarından ya da banka veya diğer resmi ve özel tüm kuruluşlardan doğan alacaklarından kesinti yolu ile tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 

 1. Gerek duyulduğunda Çay-Kur dan olan kesinti alacaklarımızın gübre borçlarımıza mahsup edilmek üzere gübre fabrikasına veya kredi kullandığımız bankaya temliki için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

 

 1. Ortaklara verilecek Levazımat maddelerine altmış (60) günden sonra uygulanacak vade farkı hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi

 

 1.  Kooperatifin T.C Ziraat Bankasından ve diğer bankalardan alacağı ayni ve nakdi kredilere bankanın alacağı faiz, komisyon, vergi v.b gibi giderlerden başka kooperatifin, üyelerinin çay parası kesintisi yolu ile tahsil edeceği alacağına uygulayacağı komisyon oranını piyasa şartları ve süre de dikkate alınarak belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.

 

 1. Yeni ortakların kabul edilmesi, taahhütlerini yerine getirmeyerek kooperatifi zarara uğratan ortakların icraya verilmesi ve ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

 

 1. Kooperatifin ortaklarına vermekte olduğu nakdi kredi limitinin ortak başına 600 (Altı  yüz) TL ye kadar olması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

 

 1. Tapu Dairelerinde her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunmaya (Tevhit , ifraz ,Terk ,Yoldan İhdas vb. ) Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.

 

 1. Düğün salonu ,Market ve Şube işyerimizde  tadilatında gerek duyulması halinde kullanılması için 800.000 TL ye kadar demirbaş alımı veya muhtelif inşaat giderleri konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi

 

 1. Çamlıhemşin ve Cumhuriyet Mahallesi Gübre Depolarının gübre döneminden sonra kooperatifimiz menfaatlerine en uygun kurumsal firmalara kira ya verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 1. Üyelerimizden Kooperatifimize icralık borcu olanların borçlarını kapatma koşuluyla tahakkuk eden faiz tutarına yüzde 25 (Yirmi Beş) oranında indirim yapılması konusunda yönetim kuruluna 1 (Bir) yıllığına yetki verilmesi

 

 1. Kamu kaynaklı desteklerden yararlanmak için gerektiğinde üst birliklere ortak olmak konusunda  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 1. Dilek ve temenniler.

 

 1. Kapanış.

 

Y Ö N E T İ M   K U R U L U

 

Metin KILIÇ                           Hasan BANKO                   ÖZCAN YAZICI

 

 

 

D İ V A N

 

Divan Başkanı                    Katip Üye                             Katip Üye

 

 

 

B A K A N L I K    T E M S İ L C İ L E R İ

 

Fatma KARABULUT           Hasibe ALP          Şeyma  DERELİ  KİBAR

 


Benzer Kooperatifimizden Haberler

2020 Yılı Yaş Çay Alım Taban Fiyatı Açıklandı
Yaş Çay Destekleme Bedelleri Ödeniyor
2019 Yılı Yaş Çay Bedelleri Açıklandı
Üyelerimize Önemli - Duyuru 7-2-6 Organik Gübre Fiyatlarımız ve Ödeme Şekilleri Açıklandı
Kurban Bayramı Kutlama Mesajı
Kooperatifimiz 2018 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu Davet Duyurusu