Kooperatifimizden Haberler

Kooperatifimizden Haberler

2023 Yılı Olağan Mali Genel Kuruluna Davet

Kooperatifimizin 2023 yılı OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI  04 Nisan 2024 Perşembe  günü saat 10.00 da Koca Köprü Köyü Doğuş Çay Fabrikası yanında bulunan Kooperatifimize ait Düğün Salonumuzda yapılacaktır

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ikincisi çoğunluk aranmaksızın       20 Nisan   2024 Cumartesi günü yine aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ortaklarımızın kimliklerini yanlarına alarak ilan edilen gün ve saatte toplantı salonunda hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 

 

S.S 53/ 8 PAZAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

             Kooperatifimizin 2023 yılı OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI  04 Nisan 2024 Perşembe  günü saat 10.00 da Koca Köprü Köyü Doğuş Çay Fabrikası yanında bulunan Kooperatifimize ait Düğün Salonumuzda yapılacaktır

                    Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ikincisi çoğunluk aranmaksızın 20 Nisan   2024 Cumartesi günü yine aynı gündemle aynı yer ve saatte yapılacaktır. Gündem Maddeleri Ektedir.  

                   Ortaklarımızın kimliklerini yanlarına alarak ilan edilen gün ve saatte toplantı salonunda hazır bulunmaları önemle rica olunur.

 

BAŞKAN                       BAŞKAN YARD.       YÖN. KUR. ÜYESİ

                    Hasan BANKO                     Metin KILIÇ                  Özcan YAZICI

                            

 

 

G  Ü  N  D  E  M

 

 1.  Açılış ve yoklama.
 2.  Divan heyetinin teşekkülü.
 3.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
 4. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Bilanço Kar Zarar Cetvelinin okunması, müzakereye açılması ve ibrası
 5. 2024 yılı Hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Programının okunması, uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 6. 2024 yılı Tahmini kadro ve bütçenin okunması ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 7. 2023  iş yılı karının yedek akçeler, fonlar ve vergiler çıktıktan sonra kalan kısmının   ortaklara kooperatifte yapmış oldukları alış-veriş oranlarına göre sermaye borcu olmayanlara  nakden dağıtılması , sermaye borcu olanların  sermayelerine aktarılması  için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi..
 8. Ortaklarımıza 2024-2025 üretim yıllarında kullandırılmak üzere 70.000.000( yetmiş milyon ) TL ye kadar gübre kredisi ile 30.000.000 ( otuz milyon ) TL ye kadar nakdi kredi alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 9. 2024-2025 üretim yıllarında kullandırılmak üzere T.C. Ziraat Bankası veya diğer bankalardan gübre alınacak fabrikalara ve firmalara gerektiğinde verilmek üzere  60.000.000.TL (Altmış    Milyon Türk Lirası )  teminat mektubu alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 10. Alınacak nakdi ve aynı kredilere gerektiğinde teminat için kooperatif gayri menkullerinin T.C Ziraat Bankasına , diğer bankalara veya gübre fabrika ve firmalara 160.000.000 ( Yüz Altmış  Milyon ) TL ye tapuya kayıtlı her türlü gayri menkulümüzün  ipotek verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 11. Kooperatifimizin ortaklarından olan her türlü alacağının ortaklarımızın yaş çay bedelleri ya da zirai devlet destekli gelir alacağı olarak veya her ne ad altında olursa olsun   Çay-Kur ve diğer özel çay fabrikalarından ya da banka veya diğer resmi ve özel tüm kuruluşlardan doğan alacaklarından kesinti yolu ile tahsil edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 12. Gerek duyulduğunda Çay-Kur dan olan kesinti alacaklarımızın gübre borçlarımıza mahsup edilmek üzere gübre fabrikasına veya kredi kullandığımız bankaya temliki için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
 13. Ortaklara verilecek Levazımat maddelerine altmış (60) günden sonra uygulanacak vade farkı hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi
 14.  Kooperatifin T.C Ziraat Bankasından ve diğer bankalardan alacağı ayni ve nakdi kredilere bankanın alacağı faiz, komisyon, vergi v.b gibi giderlerden başka kooperatifin, üyelerinin çay parası kesintisi yolu ile tahsil edeceği alacağına uygulayacağı komisyon oranını piyasa şartları ve süre de dikkate alınarak belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
 15. Yeni ortakların kabul edilmesi, taahhütlerini yerine getirmeyerek kooperatifi zarara uğratan ortakların icraya verilmesi ve ihracı için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
 16. Tapu Dairelerinde her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunmaya (Tevhit , ifraz ,Terk ,Yoldan İhdas vb. ) Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi.
 17. Düğün salonu ,Market ve Şube işyerimizde  tadilatında gerek duyulması halinde kullanılması için 500.000 TL ye kadar demirbaş alımı veya muhtelif inşaat giderleri konusunda Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi
 18. Üyelerimizden Kooperatifimize icralık borcu olanların borçlarını kapatma koşuluyla tahakkuk eden faiz tutarına yüzde 25 (Yirmi Beş) oranında indirim yapılması konusunda yönetim kuruluna 1 (Bir) yıllığına yetki verilmesi
 19. Kamu kaynaklı desteklerden yararlanmak için gerektiğinde üst birliklere ortak olmak konusunda  yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 20. Kooperatifimize gerek duyulduğunda ihtiyaç alanlarına 4 aylığına  en çok 4  yeni personel alımı ve alınacak personellerin işe alımı ve çalıştırılacakları süre v.b iş koşullarının belirleme konuları için   Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 21. İlgili mevzuat gereği Kooperatif Hesaplarının Dış denetçi tarafından denetlenmesi için yapılması gereken dış denetçinin seçilmesi ve dış denetimin yaptırması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 22. Bakanlık makamının 25.01.2024 tarih ve E-98096904-205.02-11909329 sayılı oluru ile yürürlüğe giren ana sözleşmeye Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin intibak yapılması hükmü gereğince kooperatif Ana sözleşmememizin intibak yapılarak yeni Ana sözleşmesine uyum sağlanması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi ,
 23. Dilek ve temenniler.
 24. Kapanış.

 

 

 


Benzer Kooperatifimizden Haberler

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Bereket Sigorta’dan iş birliği
2019 Yılı Yaş Çay Bedelleri Açıklandı
2023 Yılı Yaş Çay Fiyatı Açıklandı
Kooperatifimiz 2019 ve 2020 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
2020 Yılı Yaş Çay Alım Taban Fiyatı Açıklandı